Referat fra menighedsrådsmødet den 25. juni 2014 i Sognehuset.

 

Deltagere:

Helga Blomgreen, Hanne Hovmøller, Harry Schrøder, Preben Melander, Viggo Schmidt, Bjarne Christensen og Hans Hansen. Peter Nørgaard deltog også i mødet.

Fraværende: Hans Henrik Knudsen (med afbud).

 

FM Helga Blomgreen bød velkommen til mødet.

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden.

Blev godkendt.

 

2. Præstevikar i Hammelev Kirke.

Præstevikar i perioden 1. oktober– 31. december 2014, hvor Bjarne holder orlov blev drøftet og der er enighed om, at vi gerne vil have vikaren Trine Lydeking Taylor, der forinden skal ordineres.

Alle de praktiske ting i den forbindelse tager vi op i den rækkefølge de dukker op.

 

3. Ny gravermedhjælper pr. 01. oktober 2014.

Ansøgningen om ny medhjælper på kirkegården udløber den 07. august og vi forventer at samtaler kan afholdes den 14. august.

Ansættelsesudvalg er nedsat med som følger: Helga Blomgreen, Hanne Hovmøller, Viggo Schmidt og graver Peter Nørgaard.

 

4. Renovering af knæfald.

Der udspandt sig en drøftelse af om det nu også var den rigtige udformning, der er på det nye knæfald. Menighedsrådet er enig om, at det er det. I den forbindelse orienterede Peter om, at det ville blive nødvendigt at få udskiftet gardinerne i kirken, da dem der er der nu ikke længere kan tåle at blive vasket uden at gå i stykker. Menighedsrådet bevilgede midler til udskiftning af gardinerne, næste gang de skal vaskes.

 

5. Projekt Kirkepiloter.

I projektet kirkepiloter orienterede Preben om, at nu har man fundet de 3 personer, man ønsker skal uddannes: Helene Nielsen, Marie Skau og Gustav Bagger. Der vil blive afholdt kursus for dem i perioden 31. oktober til 02. november formentlig i København.

 

6. Siden sidst

Byfestgudstjeneste vil formentlig blive i weekenden 6-7. juni 2015

Opmaling af stenene ved Sognehuset vil koste ca. kr. 7.500,00. Harry tager kontakt til Borgerforeningen vedrørende ansøgning til Støtteklubben om tilskud til opmaling.

Skovsalg er der intet nyt, vi afventer stadig Stiftet.

Angående anden IT-opkobling kan det konstateres at STOFA er for dyrt, Bjarne vælger den løsning, der er billigst for menighedsrådet.

Der er lavet APV på Præstestillingen, der er ingen bemærkninger, hvorpå der skal reageres.

Else Maries PC står foran udskiftning. Menighedsrådet bevilliger ny PC. Hans Henrik tager kontakt til øvrige menighedsråd om eventuel finansiel deltagelse.

Vi har ca. 60 kirkeblad, der bliver fordelt med posten til en pris af 6,50 pr stk. Der vil blive lavet et indstik til det næste kirkeblad, hvor de vil blive forespurgt om de stadig ønsker bladet med posten eller vil klare sig med bladet via Hammelev’s hjemmeside.

Peter orienterede om, at der var blevet skiftet en printplade i varmeanlægget i Sognehuset nu kører anlægget igen, Peter følger op på sagen.

Menighedsrådet afsætter en ramme på kr. 75.000,00 til ny plænetraktor.

 

7. Eventuelt.

Intet

 

Referent

Harry Schrøder