Referat fra Menighedsrådsmøde den 21 maj 2014 Sognehuset. 

Deltagere: Helga Blomgreen, Harry Schrøder, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander, Viggo Schmidt, Bjarne Christensen. Hans Hansen deltog som suppleant for Hanne Hovmøller. Endvidere var Peter  Nørgaard og Else Marie Birk til stede. Fraværende: Hanne Hovmøller. 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt

 

2. Budget 2015

Budget 2015 blev godkendt efter en drøftelse af de ændringsforslag, der var blevet fremført på budgetmødet. Kvartalsrapporten blev godkendt med et ca. overskud på kr. 56.500,00.

 

3. Igangværende sager: HSUF projekt, Salg af skov og istandsættelse af knæfald.

a) HSUF projekt: Intet nyt for nærværende

b)Salg af skov: Ansøgning om salg af skov er fremsendt til stiftet, der er endnu intet svar.

c) Istandsættelse af knæfald: Er iværksat og går planmæssigt

 

4. Byfestgudstjeneste lørdag den 21. juni.

Der vil blive afholdt gudstjeneste i forbindelse med byfesten den 21. juni kl. 0900, gudstjenesten vil foregå i teltet og menighedsrådet er vært ved morgenkaffen. Gudstjenesten den 22. juni vil blive aflyst

 

5. Siden sidst

a) Kirkepiloter: Preben Melander orienterede om kirkepiloter, som er unge der skal sættes istand til at lave aktiviteter i kirkeligt regi i sognet. Der vil være en omkostning på ca. 1500 kr + transport pr. person. Menighedsrådet gav tilsagn om at dække omkostningerne herved.b)

b) Preben får en liste fra Bjarne på unge i sognet der skal spørges om de kunne tænke sig at deltage. Lene Jørgensen vil gerne hjælpe i denne forbindelse.

c) Pinsegudstjeneste: Bjarne orienterede om, at der er pinsegudstjeneste i Gram 2. pinsedag kl. 11.00 og at pinsegudstjenesten i 2015 vil være på Tørning Mølle.

d) Terrasse: Bjarne havde i forbindelse med kirkesynet fået tilsagn om omlægning af terrassen i præsteboligen. Der er i den forbindelse indkommet tilbud lydende på ca. 20-25.000,- alt efter hvilke fliser der skal bruges. Bjarne arbejder videre med sagen.

 

Eventuelt. Intet

 

 

referent: Harry