Referat af MR møde trsdag d. 8. okt. 2019 Kl. 19.30 i Sognehuset.

Til stede: Helga Blomgreen - formand, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik
Knudsen, Rasmus Lauenstein, Julie Aulkær Glöe – sognepræst, Peter Nørgaard –
graver, Else Marie Birk - regnskabfører samt suppleant: Anne Marie Roesgaard.

1. Temadag om liturgi , Lørdag d. 30 november indkaldt af biskoppen. En orientering v. Julie. 4 introhæfter delt ud. 9.30 – 14.00 : Programmet ligger på siden.
Tilmelding tl Helga gerne omkring den 12. november.

2. Sporskifte Danske Kirke som venskabsmenighed med Hammelev Kirke? Tanke om genbesøg fra Hammelev i Flensborg, som opfølgning på deres besøg. Løst venskabs forhold. Vi vil gerne indgå i det som det som forsøgsordning.

3. Kvartalsrapport blev gennemgået af Else Marie Birk. Der er råd til at anskaffe den ny multimaskine, der tidligere er blevet ønsket til arbejdet på kirkegården. Provstudvalget søges om 75.000 af PU`s 5% midler.

Revisionsprotokollat blev gennemgået og kommenteret af Else Marie Birk.
Vedr. Punkt 7: manglende dokumentation for værdipapirer vil fremadrettet blive taget vare på. Punkt 8: For medhjælper udfærdiges et nyt ansættelsesbevis med ændret korrekt kvalifikationstilæg. Punkt 13: Fremover vil regninger over 25.000 blive attesteret af valgt kasserer og regnskabsfører.
Protokollatet underskrives af det samlede MR.

Budget Der er lavet få ændringer og reguleringer. Det blev gennemgået og godkendt med koden: 8-10-2019 21:10

4. Kommende arrangementer og siden sidst;
13./10. : Højmesse & Børnekirke,
24./10. : ”Godbidder”- Luther arrangement med spisning kl. 17,
27./10. : Højmesse & Dåb,
31./10. : Spaghet Gudstjeneste kl. 17,
3./11. : Allehelgens Gudstjeneste kl. 16,
9./11. : Lørdags Højskole,
10./11. : Højmesse kl. 9 ved Niels-Jørgen Holm Larsen,
17./11. : Højmesse,
24./11. : Familie Gudstjeneste med afslutning for minikonfirmander og baby salmesang.
Næste MR møde 19. november.

Siden sidst: Orientering om konfirmandlejren og dens afvikling.
En samlet tur var godt, har konfirmanderne givet udtryk for. Birgitte har været på et udbytterigt kursus i Svenborg.
Juristen på stiftet har fået diverse oplysninger i forbindelse med vores kopieringssag. Det antages at være svindel, og vi betaler ikke noget, med mindre det bliver klarlagt at vi skal. KM adresser og andre mail adresser blev drøftet. Konto til specifikke formål –
indsamlede midler- forventes oprettet.
Julie: Gospel workshop igen til februar. Der afsættes midler til det.
Else Marie bevilliget delvis kursusrefusion.

5. Evt. Mulighed for at prøve diskussionskortene i sidste MR blad kunne være
ønskeligt. ”Menighedsrådsvalg i fremtden”- hæftet er klar til at blive sendt
videre til næste læser i MR.