Referat af MR møde 13./8. 2019 kl 19.30 i Sognehuset

Til stede: Helga Blomgreen, Hans Hansen, Anne Jansson, præst: Julie
Aulkær Gløe, regnskabsfører Else Marie Birk, organist: Lene Jørgensen,
graver: Peter Nørgaard, samt suppleanterne: Birgit Holst og Anne Marie
Roesgaard.

1. Godkendelse af dagsordenen.

2. Kvartalsrapport. Fremlagt med bemærkninger fra regnskabsføreren og godkendt. I forbindelse med revisionen af regnskabet vil MR gøre opmærksom på og understrege, at vores arv efter Anna Espensen kan vi frit råde over.

3. Kirkegården. Beskæring af de store træer: Enighed om at de skal plejes med en passende beskæring, så de ikke bliver for voldsomme på sigt. Rep. af den store låge mod præstegården: Der skal nyt beslag til. Det forsøges, at finde frem til en smed, der kan løse opgaven. Der er ikke sket noget i sagen om det loft ved sakristi og toilet, der er lavet forkert.

4. Kommende aktiviteter;
- Søgudstjeneste i Vedsted d. 18./8. -
- Spaghetti gudstjenesterne starter d. 29./8. -
- Børnekor starter d. 20./8.
- Minikonfirmander starter d. 12./9.
- Babysalmesang starter d. 19./9.
- Sognekoret starter d. 13./9.
- Lørdags højskole starter d. 14./9.
- Konfirmanderne starter d. 17./9.
- Konfirmand lejr i Sydslesvig d. 20./9.
- Stiftsmøde (landemode) d. 6./9. : alt foregår på Harmonien.
- 2 FUK kor workshops: for børn d. 5./10. og for voksne: d. 23./11.
- Plan for gudstjenester frem til december blev fremlagt af Julie og drøftet. Børnekirke (under prædikenen)1 gang om måneden fra oktober og året ud køres som forsøg.

5. Siden sidst. Brugerrådets programmer er blevet trykt og klar til uddeling. Diverse materialer delt ud til gennemsyn. Prisstigning på forplejning under arrangementer i Sognehuset er blevet godkendt. - Pristilbud på ny maskine med multifunktioner til arbejdet på kirkegården blev fremlagt af Peter. Er blevet anbefalet fra andre kirkegårde. Finansiering og andre muligheder undersøges. Emnet tages op på næste møde. - Anlæg af have i præstegården og finansiering fremlagt og drøftet. Den del MR skal betale for er godkendt. Orientering om datoer for Julies fridage.

6. Evt. Helga tager på ferie fra 26. august og 5 dage frem.
Dagsordenen for næste møde udsendes muligvis forskudt.
Else Marie er væk fra d. 1./9. til d. 7./ 9.