Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 21. februar 2018Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein, Anne Jansson, Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet samt domprovst Torben Hjul Andersen senere i mødet.


1.      Dagsordenen blev godkendt.

2.      Moms. Ved Else Marie Birk. Else Marie gennemgik forskellige momsberegningsmetoder. Menighedsrådet valgte moms efter timeberegning, ”aktivitetsmoms”.

3.      Renovering af Præstegården. Valg af byggeudvalg. Kirkeværge Hans Henrik Knudsen og Hans Hansen og Anne Jansson blev foreslået og derpå valgt til et byggeudvalg for præstegården. Det fuldstændige istandsættelsesforslag er blevet indsendt til PU.

4.      Siden sidst. A) Kontaktperson Thomas Lauenstein fremlagde forslag om at løfte Lene Jørgensen til 100% under vakancen for sognepræsten, dvs. fra 1/8 til 1/12 for at varetage undervisnings- PR- og tovholderfunktionerne. Lene Jørgensen er villig til det. Ekstraudgiften betales af Kirkekassen. B) Ansættelse af ny præst. Annoncering, møder med provst og biskop, indsættelse. Her deltog domprovsten. Domprovsten orienterede om proceduren. C) Hvem må bruge vores P-plads? Helga meddeler spørgeren, at tunge biler ikke må bruge parkeringspladsen ved Sognehuset D) Skovtur. Vi springer skovturen over i år. E) Aftale på hestefolden. Blev behandlet på sidste møde. F) Foreningernes brug af Sognehuset. Y-mens vil gerne bruge sognehuset en hel lørdag til et større og længere møde; vi tager 1000 kr for en hel dag. G) Dørene i graverhuset er udtjente: Efter råd fra arkitekten vil vi udskifte alle tre døre. Vi får to tilbud på udskiftningen. Beslutningen træffes på næste møde. H) Bjarne fremlagde tilbud fra Sicom på en kindmikrofon; Rasmus skaffer alternativt tilbud. I) Kirkeværgen overtager præstegårdens gamle 12 meters flagstang. J) Flugtvejsmarkeringen i Sognehuset trænger til reparation. Hans Hansen kontakter en reparatør.

5.      Evt. Helga nævnte, at præsten holder afskedsgudstjeneste den 17. juni 2018. Hvordan skal det forme sig?Referat af ved Bjarne Christensen.