Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 23. marts 2017 kl. 19.30


Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Birgit Holst som suppleant for Thomas Lauenstein, Anne Jansson, Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet. Fraværende med afbud: Thomas Lauenstein.

1.   Dagsordenen blev godkendt.

2.    Godkendelse af regnskab 2016. Regnskabsfører Else Marie Birk gennemgik regnskabets poster. Der var uforudsete udgifter i form af sygemelding fra en ansat og afhjælpning af vandspild på kirkegården. På den anden side er der også kommet dobbelt forpagtningsafgift i 2016 – på grund af en ny måde at afregne på. Samlet gav det et driftsoverskud på ca. 21.000 kr. Regnskab 2016 blev godkendt af menighedsrådet. Kode: Hammelev menighedsråd har godkendt regnskab 2016 med overskud på driften på 21.366,16 kr. og kode: ”CVR-nummer: 22511815, regnskab 2016 afleveret den 23-03-2017, 20:25. ”

3.    Regnskabsinstruks skal underskrives. Den blev underskrevet på menighedsrådets vegne af Helga Blomgreen.

4.    Status på Sakristi og sognehus. Peter Nørgaard fortalte om en klage over døren ind til handicaptoilet. Man kan komme til skade, fordi døren smækker for kraftigt i. Bjarne kontakter Steen Thiesen i sagen. 
Vedr. alarmen kontakter vi et lokalt firma, der udelukkende arbejder med den slags. Det forlyder, at det er et spørgsmål om at justere anlægget ind. Hans Hansen kontakter firmaet. 

5.    Kommende arrangementer. 
A) Provstiudvalget vil besigtige præstegård og indkørsel ved Sognehuset torsdag den 30. marts kl. 10.00.
B) Øsby Menighedsråd vil se Sognehuset torsdag den 18. maj 17.45 -18.45.
C) Fastsætte personalemøde og aktivitetsudvalgsmøde. Det årlige medarbejdermøde er fastsat til den 28. april kl. 9.00. Aktivitetsudvalgets planlægningsmøde er fastsat til torsdag den 20. april kl. 14.30 hos Helga.
D) Formanden omtalte mødet med Iben Krogsdal, Musical den 2. april kl. 14.00 med Børnekoret, Guldkonfirmation og Sognekor. Og der bliver lokalt syn onsdag den 26. april kl. 17.00. Den 16. maj kl. 19.00 bliver der koncert med Haderslev Musikskole.


6.     Siden sidst. A) Der var tilslutning til at prøve at forlænge stien foran Sognehuset videre forbi Vandværket og Forsamlingshuset. Bjarne tager kontakt med Vandværket og Forsamlingshuset i sagen. B) Der er kursus i DAP’en på Folkehjem. C) Helga har været til formandsmøde; det kom meget til at handle om økonomi. På mødet blev der foreslået, at der blev lavet et professionelt indstik i Ugeavisen om Folkekirken. D) Der er nu indkøbt kopper og krus. E) Udflugtsmuligheder søndag den 3. september eller lørdag den 7. oktober. Helga undersøges. F) Fremover sjæleringer vi uafbrudt i 30 minutter.

7.     Evt. Intet.

 

Referat ved Bjarne Christensen.