Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus onsdag d. 8. februar  2017 kl. 19.30.

Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein, Anne Jansson  og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk, organist Lene Jørgensen og graver Peter Nørgaard i mødet. Fraværende: Rasmus Lauenstein.

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Fremlæggelse af revisionsprotokollat. Revisoren opfordrer igen menighedsrådet til foretage en funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion, men menighedsrådet fandt ikke, at det var praktisk muligt. Så vi fortsætter som hidtil – og fremsender et underskrevet revisionsprotokollat. Regnskabsføreren fremlagde en ny beregning over vores momsgrundlag, som giver en ny og fordelagtigere momsprocent. Vi vælger timeregistreringsmodellen.

3. Alarmen i Sognehuset - Hvad gør vi nu? Vi prøver stadig at få fat i et firma, der kan gøre vort alarmanlæg effektivt. Det sker igennem Rasmus’ kontakt.

4. Orientering om Stiftets lønforhandling. Forhandlingen resulterede i, at organisten fik den af menighedsrådet tilbudte forhøjelse pr. 1. januar 2017. Dertil kommer der en mindre regulering om et år på ca. halvdelen af den netop givne forhøjelse. 

5. Kommende arrangementer. A) Fastelavn den 26. februar; Viggo spørges via Hans Henrik, om han vil stille traktor. Hans Hansen, Anne Jansson hjælper til. B) Anne Libak kommer til Lørdagshøjskolen. C) Jazz-og Reformationsgudstjeneste den 12. marts D) Sangaften med Iben Krogsdal den torsdag den 30. marts kl. 17.00, inclus. spisning.  

6. Siden sidst. A) Der gennemføres Erfa-møder med Jacob Lysemose. B) Vores medarbejdeliste skal opdateres. C) Inger Jensen vil gerne købe nogle flere kopper og krus. Om nødvendigt også termokander. D) Vi mangler endnu skab og puslebord i præsteværelsent samt vrider på handcicaptoilettet. Kirkeværge kontakter Lars Hansen Byg. E) Der bliver skovvandring med skovfogden mandag den 13. februar 2017. Vi gennemgik, hvem der havde nøgler til Sognehuset. Der skønnes behov for nogle nye A-nøgler. F) Kordagen for børn den 25/2 bliver aflyst pgra sammenfald med et håndboldstævne. G) Organist Lene Jørgensen fremlagde med anbefaling et forslag en (børne-)koncert med Salmeswing med Sille og Palle. Forslaget bliver taget op af aktivitetsudvalget. H) Vi arbejde videre med en menighedsudflugt lørdag den 2. september 2017. I) Sikkerheden på kirkenettet bliver skærpet, så man ikke længere må installere egne programmer på KM-maskinen. Det kan komme til at betyde, at Kirkeblade fremover skal fremstilles på Sognekontorets PC’er. J) Bjarne præciserede i forhold til sidste menighedsrådsmøde, at han holder som præst i Hammelev med udgangen af juli 2018.

7.  Evt.. Intet.


Referat af ved Bjarne Christensen.