Referat fra Menighedsrådsmøde den 24. april 2014 Sognehuset.

 

Deltagere:

Helga Blomgreen, Hanne Hovmøller, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander, Viggo Schmidt, Bjarne Christensen, Hans Hansen som suppleant for Harry Schrøder.

Fraværende: Harry Schrøder.

 

Dagsorden for menighedsrådsmødet kl. 17.30 (efter syn, der begyndte kl. 14.00):

 

  1. Godkendelse af Dagsorden.

  2. Status på igangværende sager. HSUF- projekt, Istandsættelse af knæfald, salg af skov.

  3. Sikring mod indbrud i Sognehuset.

  4. Siden sidst

  5. Evt.

 

Ad. 1. Dagsorden godkendt.

 

Ad. 2. Status på igangværende sager.

a) HSUF-projektet. Der arbejdes med, at Steffen Schmidt skal forpagte det areal på ca. 1. hektar, som HSUF ikke skal bruge til sine aktiviteter. Vi må senere aftale brugsvilkårene med HSUF. Menighedsrådet sender nu forslaget om HSUF-projektet, kaldet ”sogneparken”, ind til godkendelse i Stiftet. Hans Henrik tager kontakt til Steffen Schmidt, hvad angår forpagtningen.

b) Vi rykker for et svar i Stiftet angående vor istandsættelsessag med knæfaldet m.m.

c) Nu bliver forslaget om salg en præsteskovsareal sendt ind til Stiftet med forslag til anvendelse af salgsprovenuet; det kan betale istandsættelsen af knæfaldet, skovgenrejsningen efter stormfaldet og noget af handicaptoiletetablering i vores sakristibygning.

d) Der rykkes for Preben Skaarups udtalelse vedr. omlægning af gamle gravsteder mod øst til planegravsteder.

e) Der indkøbes efter besigtigelse i kirken to kulørte legetæpper til legefeltet og 40 Fouton-hynder.

 

Ad. 3. Sikring af sognehuset. Preben Melander fremlagde et forslag om røgalamer. Menighedsrådet agter dog ikke at arbejde videre i den retning på grund af de samlede udgifter hertil og ikke mindst de forventede gener. Vi arbejder videre med en anden form for sikring af sognehuset. Hammelev Elforretning kontaktes herom.

Idet provstiudvalget har godkendt forslaget vil menighedsrådet iværksætte arbejdet når stiftet godkender forslaget. Forslaget indebærer en ca. udgift på 60-65.000,- som tages af frie midler.

 

Ad. 4. Siden Sidst:

a) På Provstiudvalgets budgetformøde blev det oplyst, at PU igen for 2015 melder en nulløsning ud. Der bliver dog både en 5%-pulje og en udviklingsfond (nye projekter) , der kan stiles ansøgninger til. Det bliver budgetsamråd i Hammelev sognehus den 28. august 2014.

b) Preben Melander undersøger nærmere ”Kirkepilot-projektets” økonomi. Punktet tages op på næste møde.

c) Der er blevet spurgt på en mikrobølgeovn i Sognehuset. Menighedsrådet skønner , at der ikke er behov en mikrobølgeovn. d) Helga og Hanne sorterer telegrammer ved konfirmationen; Karin hjælper til. Menighedsrådet var enige om, at der ikke må hænges blomsterranker på sognehuset i forbindelse konfirmationer - og lignende – også selv om det ikke skader huset. Sognehuset skal signalere at være et fælles hus – og ikke et hus for enkeltpersoner. Punktet bliver indarbejdet i Sognehusets regulativ. e) Preben Melander meldte sig som deltagende menighedsrådsmedlem ved kirkekaffen i tilknytning til Afslutningen for Børnekoret og Afslutningen for forårets babysalmesangen.

 

Ad 5. Intet

 

Referent

Bjarne Christensen