Referat fra Menighedsrådsmøde den 19. februar 2014 Sognehuset.

Deltagere: Helga Blomgreen, Harry Schrøder, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander, Viggo Schmidt, Bjarne Christensen, Hans Hansen som suppleant for Hanne Hovmøller.  Fraværende: Hanne Hovmøller.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrivning af tiltrædelsesprotokollatet 2013-2015
3. Istandsættelse af knæfald
4. Orientering om Præsteskoven og salg af et stykke skov
5. Siden sidst
6. Eventuelt


FM Helga Blomgreen bød velkommen til mødet.

 

Ad.1
Dagsorden godkendt.

Ad.2
Tiltrædelsesprotokollatet blev underskrevet.

Ad.3.
Idet provstiudvalget har godkendt forslaget vil menighedsrådet iværksætte arbejdet når stiftet godkender forslaget. Forslaget indebærer en ca. udgift på 60-65.000,- som tages af frie midler.

Ad.4
Menighedsrådet godkendte salg af ca. 1,3 ha til Nis Chr. Nissen, idet køber afholder alle omkostninger i forbindelse med handlen.
Menighedsrådet var på skovsyn den 29. januar og man kunne konstatere at der er væltet ca. 3.000 m2 skov, som vil blive opryddet af et hold skovteknikerelever. Træmassen er kun til træflis, omkostningsmæssigt vil det nok ende med et underskud. Menighedsrådet godkendte at der skal fældes yderligere et parti gran i skoven som anbefalet af skovfogeden.

Ad.5
Per Skårup kommer og kigger på vores ide om fremtidig plænebegravelse den 25. februar klokken 1200.
Fastelavn den 2. marts er Viggo og Harry hjælper.
Medarbejdermøde afholdes forventeligt den 27. marts (ikke endelig fastlagt)
Sommerudflugt lørdag den 06. september planlægning som vanligt.
Der kommer rigtig mange henvendelse fra diverse grupper indenfor den musikalske verden om optrædener, men menighedsrådet vil hellere bruge lidt ressourcer på eget kor og andre fælles kor aktiviteter.
Ad. 6.
Intet

referent
Harry