Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.30

Tilstede: Hans Hansen, Viggo Schmidt, Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander, Thomas Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet.

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Regnskab 2015. Regnskabsfører Else Marie Birk gennemgik regnskabet og udbad sig spørgsmål. Regnskab 2015 udviser et overskud på 18.072,99 kr. Regnskabet blev godkendt med kode: ”Hammelev sogns menighedsråd, CVR- nr. 22511815, regnskab 2015, afleveret d. 09-03-2016 kl. 20:21”.

3. Revisionsprotokolat 2015. Protokollatet fra revisor vedr. kirkekassens beholdninger og likvide midler blev oplæst. Der var ingen bemærkninger. Revisionsprotokollatet blev underskrevet.

4. Moms 2016. Moms 2016 blev drøftet, og vi forsætter som hidtil.

5. Dankort til Sognehuset/Inger: Der oprettes en særlig konto, hvortil Inger Jensen får dankort.

6. Siden sidst. A) Beløbet for skovarealet, som menighedsrådet har solgt, er nu kommet menighedsrådet i hænde på en særlig konto. Beløbet minus omkostninger skal videre til Stiftet. B) Der indhentes nu underhåndsbud på renovering af sakristi fra de håndværkere, vi har ønsket. Budene skal være fremme hos arkitekten senest den 5. april; vi forsøger at gennemføre ”et åbningsmøde” dagen efter. C) Vi er ikke tilfreds med belægningen ved indkørslen til Sognehuset. Det vendes ved det forestående provstesyn. D) Thomas Lauenstein har fået udleveret et nøgle til Sognehus. E) Rinkenæs menighedsråd vil besigtige Sognehuset 14.15 den 18/3. F) Der er kommet nye regler for gravminderegistrering; fredninger kan nu sløjfes. G) Der bliver budgetmøde den 16/3 kl. 19.00 i Vedsted Fælleshus. Regnskabsfører, næstformand og kasserer deltager. H) Der er i dag skiftet et batteri i alarmanlægget. Alarmen er gået et par gange fordi et vindue stod åbent. I) Wifi-anlægget i Sognehuset er nu blevet opgraderet i henhold til tilbud. J) Gasbrænderen i Sognehuset skal for tit have mere vand. Styding VVS kontaktes. K) Der er medarbejdermøde på fredag den 11/3 kl. 9.00.

7. Evt. Intet.

Mødet sluttede: 21.30. Referat ved Bjarne Christensen.