Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 18. november 2015 kl. 19.30.


Tilstede: Hans Hansen, Viggo Schmidt, Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander og Bjarne Christensen. Harry Schrøder var fraværende pgra. Sygdom. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet.

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Valg af formand og næstformand m.v. Der var 4 stemmer for - og en stemme var blank. Valg af næstformand. Der var 4 stemmer for – og en stemme var blank. Endvidere er Hans Henrik Knudsen enstemmigt genvalgt som kasserer. Som kontaktperson blev Harry Schrøder genvalgt. Sognepræsten supplerer sekretæren. Kirkeværge Viggo Schmidt blev også genvalgt.
3. Status på igangværende sager. Sakristi/kirkegårdsomlægning. Peter Nørgaard refererede til reaktioner fra sognet på kirkegårdsomlægningen, der nu er i gang efter godkendelsen i provstiet. Vi har modtaget et forslag til renoveringen af sakristiet/toiletbygning fra arkitektfirmaet Jørgen Jessen. Der er også fremsendt et budgetoverslag. Vi sender forslaget frem til provstiudvalget med en bemærkning om, at vi muligvis kan iværksætte nogle besparelser på arbejdet. Ventilationsanlægget i Sognehuset. Styding VVS har meldt tilbage, at man ikke kan hjælpe os her. Vi søger hjælp hos producenten Exhausto i sagen. BC tager sig af sagen. Alarmen i sognehuset skal skiftes; BC kontakter Hammelev El-forretning om status på alarmen. Vi har problemer med et filter på kaffemaskinen i køkkenet i Sognehuset; Hans Hansen prøver at løse det. De 3 lamper, som menighedsrådet har bestilt til kirkegården, er opsat. 1 er blevet flyttet, så der bliver bedre plads ved kirkens gavl.
4. Nytårskur 2016. Det bliver søndag den 31. januar 2016
5. Siden sidst. Der bliver adventsgudstjeneste og –møde den 3. december kl. 14.00. Der bliver 9 læsninger den 20. december kl. 14.00 med servering af luciabrød. Vi aflyser julesøndag. 29. november har Carsten Vigsø 25 års jubilæum som præst i Vedsted. BC vil deltage. Lørdag den 5. december fejrer Vedsted menighedsråd sit nye sogne-/fælleslokale på den tidligere skole i Vedsted. Formanden repræsenterer Hammelev her. Faktura på udbedring af forsikringsskade på Kapel bliver nu indsendt til Folkekirkens Fællesforsikring af regnskabsføreren. BC og organisten finder dato for MGK-koncert med Haderslev Musikskole. Det skal aftales med Martin Folmer.
6. Evt. Formanden fortalte om provstistudietur til Halle i Tyskland. Det var både hårdt og spændende. Det hele i Halle voksede op omkring et vajsenhus. Det eksisterer og lever endnu.

Referat af 18/11 – 2015 ved Bjarne Christensen.