Referat fra Menighedsrådsmøde den 15. januar 2014 Sognehuset.

Deltagere: Helga Blomgreen, Harry Schrøder, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander, Viggo Schmidt, Bjarne Christensen, Graver Peter Nørgaard og regnskabsfører Else Marie Birk . Fraværende var Hanne Hovmøller

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

2. Valg af poster.

 

3. Regnskabsorientering (Underskrivelse af tiltrædelsesprotokollat)

 

4. Skoven :  Stormskade og aftale om besigtigelsestur med skovfogeden

 

5. Henvendelse fra Nis Chr. Nissen angående køb af et stykke skov

 

6. Siden sidst

 

Eventuelt

 

FM Helga Blomgreen bød velkommen til mødet.

Ad.1  Dagsorden godkendt.

 

Ad.2  Genvalg til alle poster i menighedsrådet.

 

Ad.3.  Else Marie Birk gennemgik det foreløbige regnskab 2013. Regnskabet udviser et overskud på ca. 80-85.000,-. Underskrivelse af tiltrædelsesprotokollat udsættes til næste gang.

 

Ad.4  29. januar er der besigtigelsestur til Præsteskoven, der er en del stormfald efter de 2 storme.
MR har modtaget en henvendelse fra Nis Chr. Nissen angående et køb af et stykke af Præsteskoven ca. 1 hektar. MR er positivt indstillet til ansøgningen og arbejder videre med sagen.

 

ad.5  MR besluttede at sende forslaget fra Jens Johansen til provsti og stift og så afventer vi nærmere.

Bjarne informerede om fællesgudstjenester med fælles kor m.v.: Der bliver fælles korgudstjeneste i Sommersted den 21. september, Høstgudstjeneste 28. september og vikar indsættelse 5. oktober (formentlig).

Der er kommet en henvendelse fra gospelkor i Vojens, de skal have 3.000,- for deltagelse.

Gavepolitik: Runde fødselsdage, sølvbryllup og efterfølgende for menighedsrådsmedlemmerne. Øvrige anledninger er op til os selv som privatpersoner.

Mødedatoer for MR møder i 2014: 19. februar, 12. marts, 24. april (kl. 1400, syn), 8.maj (budgetmøde), 21. maj, 25. juni, 13. august, 10. september, 22. oktober og 19. november

Ad. 6.

Intet

referent

Harry