Referat af menighedsrådsmøde den 27. maj 2015

Referat fra Menighedsrådsmøde den 27. maj 2015 Sognehuset.Deltagere: Hans Hansen, Harry Schrøder, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander, Viggo Schmidt, Bjarne Christensen.
Dagsorden:
1)    Godkendelse af dagsorden
2)    Kvartalsrapport og budget 2016.
3)    Opfølgning af syn 21. april 2015
4)    Kommende arrangementer
5)    Siden sidst
6)    Eventuelt.Helga Blomgreen bød velkommen til mødet.
Ad.1
Dagsorden godkendt.
Ad.2
Else Marie Birk gennemgik budgettet, som menighedsrådet godkendte. ”Hammelev sogns menighedsråd CVR 22511815, Budget 2016, Bidrags budget afleveret den 27. maj 2015 klokken 19.56.” Budgettet er meget stramt, men MR forventer at det 2016 kan holde.
Kvartalsrapporten blev gennemgået og udviser et overskud på ca. kr. 28.000,00.Ad.3.
Der skal laves vedligeholdende kalkning af kirken, lamperne der sidder på vest siden af kirken skal afmonteres og restaureres. Der er konstateret råd og vandindtrængning ved indgangspartiet ved kapellet, skal laves hurtigst muligt. Stem ved menighedshuset skal males. Genvex virker ikke godt nok, men efter kontakt til relevant virksomhed vil det blive lavet.Ad.4
Nye konfirmander den 28. maj, teltgudstjeneste på sportspladsen den 5. juni.
MR møde den 17. juni flyttet til den 15. juni.
Ad.5
Skovsalg og anmodningen fra HSUF afventer kirkeministeriet og provstiet.
Grønt lys til at tage arkitekt og få lavet et udkast til renovering til projektet ”renovering af sakristis og toiletter.
Taksten for deltagelse i lørdagshøjskole er fastsat til kr. 150,00.Referent
Harry Schrøder