Referat menighedsrådsmøde 21. april 2015

Referat fra Menighedsrådsmøde den 21. april 2015 Sognehuset.

Deltagere: Hans Hansen, Harry Schrøder, Hans Henrik Knudsen ,Preben Melander, Viggo Schmidt, Bjarne Christensen, Peter Nørgaard
Afbud: Helga Blomgreen.Dagsorden:
1)    Godkendelse af dagsorden
2)    Kommende arrangementer
3)    Siden sidst
4)    Eventuelt
Viggo Schmidt bød velkommen til mødet.
Ad.1
Dagsorden blev godkendt.
Ad.2
Hans Henrik Knudsen deltager ved konfirmationen, fordeling af telegrammer og opsyn.
Afslutning af børnekor.
27. Maj budgetmøde (mødepligt ellers skal suppleant tilkaldes).
Henvendelse fra grundejerforening Hamisgård vedrørende hegn langs kirkestien, som trænger til at blive klippet. Der undersøges hvem der ejer hegnet og hvem, der har vedligeholdelsespligten. Efterfølgende har kommunen erkendt, at de har vedligeholdelsespligten på hegnet og de vil sørge for at det bliver klippet.Ad.3.
MR besluttede at sætte arkitekt på renovering af sakristi og toiletter og indstille til provstiet om at komme på prioriteringslisten over renoveringer. Bjarne fremsender skrivelse.Referent
Harry Schrøder