Referat af menighedsrådsmødet den 25. marts 2015

Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 25. marts 2015 kl. 19.30.
Tilstede: Hans Hansen, Viggo Schmidt, Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander og Bjarne Christensen. Harry Schrøder var fraværende med afbud. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet.
1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Regnskab 2014 for Hammelev kirkekasse ved Else Marie Birk. Årets resultat er minus 119.736.24 på drift. Merforbruget skyldes renovering af knæfaldet i kirken og indkøb af plænetraktor. Frie midler er herefter 286.164,85 kr. Menighedsrådet godkendte kirkekassens regnskab 2014. Kode: ”Hammelev Sogns menighedsråd, CVR-nr. 22511815. Regnskab 2014 afleveret d. 25-03-2015 – 20.25”.
3. Kirkegårdens regulering. Forslag om regulering af Hammelev kirkegård fremsendes til godkendelse i provstiudvalget. Den ”nye udvidelse” syd for diget mod diget ønskes udfaset. Mod øst - inden for diget - udlægges kirkegården i græs.
4. Kommende arrangementer. Medarbejdermøde. Medarbejdermødet er flyttet til den 9. april. Bjarne nævnte endvidere, at årets friluftsgudstjeneste for alle sogne i Haderslev Domprovsti finder sted den 25. maj/2.pinsedag på Tørning Mølle. Bjarne er praktisk tovholder på gudstjenesten – og inviterer medhjælpere til at løse opgaverne snarest. Vi har sagt ja til at holde Teltgudstjeneste under årets byfest i Hammelev. Den bliver fredag den 5. juni kl. 10.00. Forinden er menighedsrådet vært ved morgenkaffe + rundstykker.
5. Siden sidst. A) Fra det forberedende budgetmøde (2016) blev der oplyst, at renten på indestående i Stiftet falder. Det vil skærpe vore budgetvilkår for 2016. B) Helga har rykket Kirkeministeriet for et svar på vort ønske om at sælge et skovareal på godt 1 hektar. C) Udflugt for Brugerråd m.m. er fastsat til den 8. september. D) Kirkesangerafløseren har spurgt på tøjstøtte til kirketjenesten. Spørgsmålet undersøges. E) Hyldeknægtet er indkøbt til ophængning i Sognehusets depotrum af de nye klapstole. F) Hans Henrik fremlagde et forslag til en ny aftale over 5 år med Hammelev Jagtforening.
Bestanden af dyr skal holdes nede i de kommende år, så den nye vækst af grantræer sikres gode kår. Afskydningen skal også foregå fra Hochsits. Hans Henrik genforhandler vilkår/pris med Jagtforeningen på menighedsrådets vegne. G) Bjarne foreslog, at menighedsrådet skulle tage fat på en renovering af sakristi; toiletter og vaske-/depotrum i kirken. Punktet bliver meldt ind i Stiftet med henblik på en snarlig konsulentrunde.
6. Evt.. Intet.
Referat af 28/3 – 2015 ved Bjarne Christensen.