Referat fra Menighedsrådsmøde den 18. februar 2015 Sognehuset

Deltagere: Helga Blomgreen, Hans Hansen, Harry Schrøder, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander, Viggo Schmidt, Bjarne Christensen og Peter NørgaardDagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Revisionsprotokollat læses og underskrives
3) Sognehuset. Revidering af regulativ og løn
4) Skoven Orientering fra skovtur og salg af skov.
4a) Kirkegård
5) Kommende arrangementer
6) Siden sidst
7) Eventuelt

FM Helga Blomgreen bød velkommen til mødet.
Ad.1 Dagsorden godkendt med tilføjelsen at kirkegården indskrives som 4a.
Ad.2 Revisionsprotokollat gennemgået af FM og herefter underskrevet af alle medlemmerne.
Ad.3. Drøftelse af hvem der har førsteret til brugen af Sognehuset. Der er fuld enighed om at der udvises almindelig fleksibilitet. Inger får fremadrettet 10,- kr. mere i timen. Der indkøbes 15 kopper ekstra til køkkenet og seks termokander. 
Ad.4 Der var 4 fra MR og skovridderen der deltog i skovvandringen. Der er nyplantet store områder, pletterne med skovbregner skal slås yderligere en gang, herefter skulle granerne kunne klare sig selv. Skovsalget er nu fremsendt til KM, vi rykker for svar efter ca. 3. uger
Ad.4a. Der nedsættes udvalg til udarbejdelse af nye vedtægter. Peter,  Bjarne, Viggo og Preben udvalget har deadline med udgangen af marts. Der er ingen tilslutning til nedlæggelse af området i den vestlige side af kirkegården.
Ad.5 Fastelavn den 22. februar starter i kirken klokken 1330. Lørdagshøjskole den 14 marts emnet er ”ældrebyrden”
Ad.6 Helga træder ind i højskoleudvalget. Der afholdes medarbejdermøde den 26 marts (efterfølgende ændret til 09. april) Gravermedhjælperne starter den 09. marts
Ad.7 Intet.Referent Harry Schrøder