Referat fra Menighedsrådsmøde den 21. januar 2015 Sognehuset.
Deltagere: Helga Blomgreen, Hanne Hovmøller, Harry Schrøder, Preben Melander, Viggo Schmidt, Bjarne Christensen.
Peter  Nørgaard og Else Marie Birk deltog også i mødet.  Fraværende med afbud: Hans Henrik Knudsen

Dagsorden og referat :
1)    Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt.

2)    Kvartalsrapport/foreløbig årsregnskab.

Else Marie Birk gennemgik det foreløbige årsregnskab, der udviser et driftsresultat omkring _120.000,-. Der er udmeldt hvad årsagen er til overskridelserne 2014. Det er primært renovering på præstegården og renoveringen af knæfaldet, som skulle have været dækket ind ved skovsalget som endnu ikke er afsluttet.

3)    Skoven: Den årlige besigtigelse og status på salgsanmodningen:

 Skov besigtigelses tur er fastsat til den 04. februar klokken 1330. Status på skovsalg er stadig uafklaret.

18. februar (fastelavn 22. februar)
25. marts (Regnskabsmøde)
21. april (MR og syn eftermiddag kl. 1400)
07. maj (formøde budget kl. 0900) ikke MR møde
27. maj ( budget godkendelse) Mødepligt
17. juni
12. august
09. september starter kl. 1900 herefter årsmøde
07. oktober
18. november
06. januar 20164)   Datoer for menighedsrådsmøder i 2015

5)    Kommende arrangementer

Arbejdsopgaverne til nytårskuren blev fordelt. Hanne orienterede om lørdagshøjskolen.

6)    Valg af kontaktperson pr. 01. februar 2015

På baggrund af at Hanne fraflytter kommunen blev der afholdt valg til ny kontaktperson.
Valgt blev Harry Schrøder.

7)    Siden sidst:

A) Kirketællinger bliver Bjarne Christensens opgave. B) Der kommer en del ansøgninger om forskellige kor der gerne vil optræde i kirken, MR er enige om at vi hellere vil bruge de midler på egne kor. C) Peter orienterede om mulige ændringer i gravstedsvedligeholdelse, han afklarer med provstiet om muligheden for at få de nye muligheder med i oversigten over ydelser der kan forekomme ved gravstedsvedligeholdelse. D) Der tages stilling til om der skal købes nogle klapstole til Sognehuset på mødet den 18. februar.


8)    Eventuelt.

Intet.

Referent
Harry Schrøder