Referat fra Menighedsrådsmøde den 19. november 2014 Sognehuset.

Deltagere: Helga Blomgreen; Hanne Hovmøller, Harry Schrøder, Preben Melander, Hans Henrik Knudsen
Viggo Schmidt, Trine Lydeking Taylor. Peter  Nørgaard var også til stede.


Dagsorden og referat:
1)    Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt.

2)    Valg. Der skal nyvælges til alle poster i MR. (mødepligt).

Der var genvalg til alle poster, dog gjorde Hanne Hovmøller opmærksom på at de stod foran endelig hussalg, så det kunne forventes at der skulle ske nyvalg på kontaktpersonpladsen først i det nye år.

3)    Omlægning af kirkegård.

Udsættes til januarmøde i 2015.


4)    Alarm i Sognehuset.

Der er rod i teleabonnenterne. Helga følger op. Der er for mange fejlalarmer.

5)    Kommende arrangementer

Advents møde 4. december kl. 1400
Julekoncert 11. december kl. 1900
9 læsninger 21. december (afslutning for Trine)
Nytårsparade 4. januar 2015
Næste MR møde 21. januar 2015
Nytårskur 25.januar 2015


6)    Siden sidst: A) Kirkelige tællinger skal ske fra nu af i 3 kategorier.
B) Helga gav redegørelse fra formandsmødet.
C) Provstiudvalget anbefaler skovsalg uden udbud.
7)    Eventuelt

Intet