Referat fra menighedsrådsmødet den 10. september 2014 i Sognehuset.

 

Deltagere: 

Helga Blomgreen, Hanne Hovmøller, Harry Schrøder, Preben Melander, Hans Henrik Knudsen, Viggo Schmidt, Bjarne Christensen, Peter  Nørgaard og Else Marie Birk.

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Salg af skov
  3. Orientering fra budgetsamrådsmødet
  4. Siden sidst

 

 

FM Helga Blomgreen bød velkommen til mødet.

Ad. 1.

Dagsorden godkendt.

 

Ad. 2.

Salget ligger ved stiftet/provstiet og afventer svar derfra.

 

Ad. 3.

Budgetsamrådsmødet blev drøftet, der er midler i 5% puljen, der forventes et større tryk på midlerne grundet kirkesognenes stramme budgetter.

Der søges om tilskud til kirkepilot projektet fra udviklingspuljen.

Formandsmøde i provsti regi 3. november i Skrydstrup, erfa møder for kontaktpersoner bør bruges noget mere.

 

Ad. 4.

1/3 af høst offeret bruges til projektet Zækæus’s hus.

Mona’s afsked den 29. september henstilles der til at alle deltager.

Malerarbejdet på præstegården, der vælges den billige løsning ca. 7.000,- eksl. Moms. Der skal laves en plan for energirenovering af præstegården.

Peter informerede om at der havde været brandtilsyn den 10. september, hvor der blev indskærpet hvad der må opbevares af brændstof og lignende ved graver huset. Brandplan ved kirken skal revideres. Der indkaldes til brandmøde den 23. september hvor kirkens ansatte vil drøfte de mangler der er i forhold til brandplanen.

Der blev orienteret om en begravelse, hvor dødsboet skulle dække udgifterne i 25 år. Det viser sig, at der i boet ikke er midler nok til at kunne dække i 25 år, Peter følger op på sagen.

Præstevikaren har fået bolig.

Viggo orienterede om problemer med drænene på kirkejorden, der vil komme en omkostning på ca. 20.000,-.

Der vil fra provstiet udkomme en fælles forpagtningskontrakt.

Der er indkøbt en ny printer til kontoret i Sognehuset, i alt kr. 2.600,-

Ved aktiviteter i Sognehuset vil Inger gerne informeres så hurtig som muligt.

 

Referat af 28. september 2014 ved Harry Schrøder.